Podpora OSVČ

COVID-19 - přehled nejvýznamnějších daňových a jiných úlev

Daně z příjmů
• Lhůta pro podání přiznání se neprodlužuje, ale promíjí se pokuta za opožděné tvrzení daně (pozdní podání přiznání) k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob za podmínky, že k podání přiznání dojde do 1. 7. 2020 včetně. Uvedená úleva se nevztahuje na poplatníky s hospodářským rokem a dále na poplatníky s prodlouženou lhůtou pro podání přiznání (audit, přiznání podává daňový poradce), kde platí termín pro podání 1. 7. 2020.
• U poplatníků – viz bod 1 se promíjí se úrok z prodlení za pozdní úhradu daně (doplatku daně) z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob za podmínky, že k doplacení daně dojde do 1. 7. 2020 včetně.
• Není třeba o prominutí žádat a není nutné dokládat souvislost pozdního podání či pozdní úhrady daně s nouzovým stavem. Při podání přiznání po 1. 7. 2020, resp. při doplacení daně po 1. 7. 2020, se sankce uplatní, a to za období od 1. 4. 2020!
• Má-li poplatník přeplatek na dani a podá přiznání až po 1. 4. 2020, vrátí správce daně přeplatek do 30 dnů od data skutečného podání přiznání.
• Všechny právnické i fyzické osoby, které mají povinnost hradit první pololetní nebo druhou čtvrtletní zálohu na daň z příjmů splatnou ke dni 15. 6. 2020, jsou zproštěni povinnosti tuto zálohu platit.
• Liberační ustanovení se netýkají oznamovací povinnosti fyzických osob podle § 38v zákona o daních z příjmů. Lhůta pro oznámení osvobozených příjmů z roku 2019, pokud překročí osvobozený příjem 5 mil. Kč. Oznámení je nutné podat ve „standardní lhůtě“ zpravidla do 1. 4. 2020. Při neplnění povinnosti včas je teoreticky možné žádat o prominutí pokuty.
• Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (bez nutnosti prokazování souvislosti
s nouzovým stavem) se týká také podání vyúčtování srážkové daně (tzv. „žluté“) za rok 2019, pro jehož podání za rok 2019 platí lhůta 1. 4. 2020. Pokud bude vyúčtování podáno do 1. 7. 2020, bude automaticky prominuta pokuta za opožděné tvrzení daně.
• Na vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti (tzv. „růžové“) se prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně nevztahuje.
• Avizován je možný zpětný odpočet daňové ztráty. Pokud za rok 2020 bude poplatníkovi vyměřena daňová ztráta, bude ji možné zpětně uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 a 2018 a požádat o vrácení přeplatku na dani. Změna bude vyžadovat novelu zákona.
Zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob
• Je prominuta první pololetní nebo druhou čtvrtletní zálohu splatnou ke dni 15. 6. 2020 poplatníkům, kteří mají zdaňovací období kalendářního roku 2020 (tj. od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020). V případě nezaplacení zálohy stejně ovšem neušetříte, jelikož o to více budete muset doplatit při podání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2020 tj. do 31.3.2021.

Zdravotní pojištění OSVČ
• Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění umožňuje všem OSVČ
u všech zdravotních pojišťoven podat přehled za rok 2019 do 3. 8. 2020. Doplatek pojistného bez penále je splatný do 8 dnů od data podání přehledu, nejpozději do 11. 8. 2020.
• Má-li OSVČ povinnost platit minimální měsíční zálohu 2 352 Kč a nižší, nemusí platit zálohy za měsíce březen až srpen 2020. Zálohy jsou prominuty, OSVČ nemusí nic oznamovat. Pokud již za březen zálohu OSVČ zaplatila (většinou ano), považuje se březnová úhrada za zálohu na září 2020. V praxi to bude znamenat neplatit zálohy v průběhu měsíců duben až září 2020 při obvyklém placení záloh pozadu za předchozí kalendářní měsíc.
• OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. OSVČ nemusí nic oznamovat, bude jednoduše posílat pouze tento rozdíl měsíčně nebo následně pošle jednorázově při podání přehledu za rok 2020.
• Částka, kterou OSVČ odvádí nad minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, tedy není prominuta, ale pouze je její platba odložena až po podání přehledu za rok 2020. Rozdíl mezi výší dosud odváděné zálohy a výší minimálního pojistného však OSVČ může uhradit kdykoli (po částech i najednou) během roku 2020, čímž se vyhne nutnosti zaplatit velký doplatek na pojistném v roce 2021.

Důchodové pojištění OSVČ

• OSVČ, která podává přiznání k dani z příjmů ve standardním termínu, musí přehled podle platné právní úpravy podat do 4. 5. 2020. Česká správa sociálního zabezpečení uvádí v informacích zveřejněných na webových stránkách možné prodloužení termínu pro podání přehledu za rok 2019 na 3. 8. 2020. Ke stejnému datu ČSSZ připouští bez sankce doplatit i pojistné za rok 2019. Dá se předpokládat, že odklad do 3. 8. 2020 bude všeobecně akceptován.
• Za měsíce březen až srpen 2020 se vůbec nemusí platit minimální zálohy bez dalších podmínek, resp. minimální zálohy se zcela promíjí a OSVČ je nemusí uhradit v doplatku po podání přehledu za rok 2020.
• OSVČ, které platí měsíční zálohy na pojistné na důchodové pojištění vyšší než minimální, jsou v měsících březen až srpen 2020 prominuty zálohy ve výši minimálního vyměřovacího základu, ale budou muset zaplatit rozdíl mezi výší své vypočtené zálohy na pojistné a výší minimálního pojistného. OSVČ nemusí nic oznamovat, bude jednoduše posílat pouze tento rozdíl měsíčně nebo následně pošle jednorázově při podání přehledu za rok 2020.
• Protože záloha na březen 2020 měla být a většinou byla zaplacena do 20. 3. 2020, započte se zaplacená záloha na březen 2020 na září 2020. Ve svém důsledku se tedy nemusí OSVČ platit zálohy v měsících duben až září 2020.
DPH
• Za období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 se promíjí pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, a to bez nutnosti dokládat souvislost s nouzovým stavem. Prominutí se ale vztahuje jen na případ, kdy před podáním kontrolního hlášení není plátce vyzván k jeho podání.
• Nepromíjí se pokuta za opožděné podání přiznání k DPH a úroky z prodlení za pozdní úhradu DPH.
• Plátce má i nadále možnost individuálně požádat buď o posečkání daně, včetně úhrady daně ve splátkách, nebo o prominutí úroků z prodlení. Pokud bude jedna
z těchto žádostí kladně vyřízena, automaticky se plátci promíjí i pokuta za opožděné tvrzení daně.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Plošně se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí za podmínky, že přiznání mělo být podáno ve lhůtě 31. 3. až 31. 7. 2020, pokud bude podáno do 31. 8. 2020. Plošné se promíjí úrok z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud bude daň uhrazena do 31. 8. 2020.
EET
Pro období do ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR od 12. 3. 2020 se stanoví výjimka pro všechny povinnosti plynoucí pro subjekty těchto povinností, tedy poplatníky daně z příjmů, a to s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
Výjimka bude platit ještě po dobu tří měsíců následujících po ukončení nouzového stavu.
Pozastavení znamená, že žádný poplatník (1. – 3. vlna) nebude muset evidovat své tržby. Evidence tržeb nebude v uvedeném období kontrolována.

Ošetřovné pro OSVČ
• Nárok má OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě do 13 let (přičemž spodní věková hranice není určena) nebo se starají o osobu závislou alespoň ve stupni I., a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti.
• Datum zahájení příjmu žádostí o ošetřovné je 1. 4. 2020 a ukončení příjmu žádostí 30. 4. 2020. Více informací najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, kde můžete žádost elektronicky podat.

Základní přehled předpisů
Zákon č. 134/2020 Sb. - novela zdravotní pojištění
Zákon č. 136/2020 Sb. - zákon o některých úpravách v sociálním pojištění Zákon č. 137/2020 Sb. - zákon o některých úpravách v evidenci tržeb
Finanční zpravodaj č. 4/2020
• Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
• Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
Finanční zpravodaj č. 5/2020
• Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
• Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle
§ 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ VÝVOJ ZMĚN V DAŇOVÝCH A JINÝCH ÚLEVÁCH!
Vybrané webové stránky
Finanční správa
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav
Česká správa sociálního zabezpečení https://www.cssz.cz/
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky https://www.vzp.cz/covid-19
Ministerstvo zdravotnictví – mimořádná opatření https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
Ministerstvo průmyslu a obchodu
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/